コード:bk0003コード:bk0004コード:bk0005コード:bk0006
志野片口黒織部片口黄金黒織部
h:9.0 w:14.0 d:11.8h:8.5 w:15.5 d:12.4h:6.3 w:7.5 d:7.3h:6.1 w:7.5 d:7.5
soldsoldsoldsold

テンプレートのpondt